Java Operators

Оновлено: 22.05.2023

Оператори Java

Оператори використовуються для виконання операцій над змінними та значеннями.

У наведеному нижче прикладі ми використовуємо оператор + для додавання двох значень:

int x = 100 + 50;

Хоча оператор + часто використовується для додавання двох значень, як у наведеному вище прикладі, його також можна використовувати для додавання змінної та значення або змінної та іншої змінної:

int sum1 = 100 + 50;        // 150 (100 + 50)
int sum2 = sum1 + 250;      // 400 (150 + 250)
int sum3 = sum2 + sum2;     // 800 (400 + 400)

Java поділяє оператори на наступні групи:

Арифметичні оператори Оператори присвоювання Оператори порівняння Логічні оператори Порозрядні оператори

Арифметичні оператори

Арифметичні оператори використовуються для виконання звичайних математичних операцій.

Operator Name Description Example Try it + Addition Adds together two values x + y Try it » - Subtraction Subtracts one value from another x - y Try it » * Multiplication Multiplies two values x * y Try it » / Division Divides one value by another x / y Try it » % Modulus Returns the division remainder x % y Try it » ++ Increment Increases the value of a variable by 1 ++x Try it » -- Decrement Decreases the value of a variable by 1 --x Try it »

Оператори присвоєння Java

Оператори присвоєння використовуються для присвоєння значень змінним.

У наведеному нижче прикладі ми використовуємо оператор присвоювання (=) для присвоєння значення 10 змінній з назвою x:

int x = 10;

Оператор присвоювання додавання (+=) додає значення до змінної:

int x = 10;
x += 5;

Список усіх операторів присвоювання:

Operator Example Same As Try it = x = 5 x = 5 Try it » += x += 3 x = x + 3 Try it » -= x -= 3 x = x - 3 Try it » *= x *= 3 x = x * 3 Try it » /= x /= 3 x = x / 3 Try it » %= x %= 3 x = x % 3 Try it » &= x &= 3 x = x & 3 Try it » |= x |= 3 x = x | 3 Try it » ^= x ^= 3 x = x ^ 3 Try it » >>= x >>= 3 x = x >> 3 Try it » <<= x <<= 3 x = x << 3 Try it »

Оператори порівняння в Java

Оператори порівняння використовуються для порівняння двох значень (або змінних). Це важливо у програмуванні, оскільки допомагає нам знаходити відповіді та приймати рішення.

Значення, що повертається в результаті порівняння, є або істинним, або хибним. Ці значення відомі як булеві, і ви дізнаєтеся більше про них у розділі "Булеві функції та If...Else".

У наступному прикладі ми використовуємо оператор більше ніж (>), щоб дізнатися, чи 5 більше ніж 3:

int x = 5;
int y = 3;
System.out.println(x > y); // returns true, because 5 is higher than 3
Operator Name Example Try it == Equal to x == y Try it » != Not equal x != y Try it » > Greater than x > y Try it » < Less than x < y Try it » >= Greater than or equal to x >= y Try it » <= Less than or equal to x <= y Try it »

Логічні оператори Java

Ви також можете перевіряти значення на істинність або хибність за допомогою логічних операторів.

Логічні оператори використовуються для визначення логіки між змінними або значеннями:

Operator Name Description Example Try it &&  Logical and Returns true if both statements are true x < 5 &&  x < 10 Try it » ||  Logical or Returns true if one of the statements is true x < 5 || x < 4 Try it » ! Logical not Reverse the result, returns false if the result is true !(x < 5 && x < 10) Try it »